02 februari 2010

KALLESE TILL ÅRSMÖTE

17 FEBRUARI 2010 kl. 19.00 Rosa stugan, Folkungagatan 28

Efter årsmötet, kl. 20.00 kommer Ann-Catrin Thor, Trädgårdsrådgivare och egen företagare för ”Grönare Liv” att hålla ett inspirerande föredrag för oss samtidigt som vi fikar.

§1 Mötets öppnande
§2 Val av mötesordförande och mötessekreterare
§3 Fråga om kallelse skett i behörig tid
§4 Fastställande av dagordning
§5 Val av justerare och rösträknare
§6 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2009
§7 Fastställande av balans- samt vinst- och förlusträkning
§8 Revisorernas berättelse
§9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
§10 Eventuella motioner
§11Beslut om överskott/underskott
§12 a. Fastställande av budget och medlemsavgift för 2010
b. För att få råd att gräva bort snigelhögen samt för att täcka den ökade kostnaden till förbundet (med 20kr per lott) föreslår styrelsen; extra avgift under 2010 till 400kr (325+20+50=395) för lott nr 1.
§13Val av styrelseledamöter och suppleanter
§14Val av revisorer och suppleanter
§15Val av valberedning
§16 Val av ombud till centralorganisationens representantskap
§16Styrelsen föreslår; att varje lotthyrare i A-raden tar ansvar för sin del av nyponhäcken och rensar ogräs där.
§17Planering av årets arbetsdagar - vår och höst

Kallelse samt verksamhetsberättelse har skickats till alla medlemmar med post.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar